montersi-lcp

Uprzejmie informujemy o zmianach w Regulaminie Sklepu Internetowego Montersi.pl, które wchodzą w życie z dniem 30.12.2023 roku a wynikają z przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Przedsiębiorcę Przekształcanego Marcina Ficka pod firmą E-SYSTEM Marcin Ficek z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, NIP 6371993903, REGON 356763890, w spółkę E-SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której zgodnie z art. 584 2 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych przysługują wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorcy przekształcanego. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego Montersi.pl obejmują dostosowanie zmienionego oznaczenia podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy Montersi.pl.

E-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł.

Klikając w link mogą Państwo zapoznać się z wersją Regulaminu Sklepu Internetowego Montersi.pl w wersji obowiązującej do dnia 29.12.2023 a poniżej zamieszczamy Regulamin w wersji obowiązującej od dnia 30.12.2023.

Regulamin serwisu/sklepu internetowego montersi.pl

Serwis internetowy Montersi.pl znajdujący się pod adresem: www.montersi.pl prowadzony jest przez E-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł.

Klienci mogą się kontaktować z E-SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana także E-SYSTEM Sp. z o.o.):

 1. drogą pisemną kierując korespondencję na adres: E-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Czarnoleska 10, 32-340 Zabagnie,
 2. za pośrednictwem telefonu pod numerem telefonu 32 644 11 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 (opłata za rozmowę wg stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient) lub
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@montersi.pl.

Ilekroć na stronie internetowej Montersi.pl mowa jest o Regulaminie Sklepu lub Regulaminie Serwisu należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Pojęcia zaznaczone poniżej pogrubioną czcionką i użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, określany przez Klienta podczas procesu Rejestracji,
  2. Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny stanowiący element strony Serwisu, za pomocą którego Klient może dokonać Rejestracji Konta Klienta,
  3. Formularz zamówienia - formularz elektroniczny stanowiący element strony Serwisu, za pomocą którego Klient może dokonać Zamówienia Produktów w Sklepie internetowym,
  4. Formularz zapisu - formularz elektroniczny stanowiący element strony Serwisu, za pomocą którego Użytkownik może zamówić usługę „Newsletter Montersi.pl”,
  5. Formularz kontaktowy - formularz elektroniczny stanowiący element strony Serwisu, za pomocą którego Klient/Użytkownik może przesłać do Sprzedawcy/Usługodawcy drogą elektroniczną zapytanie dotyczące Produktu lub - w zależności od przeznaczenia formularza - zapytanie związane z inną kwestią, sugestię, informację,
  6. Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn.zm.),
  7. Klient lub Użytkownik - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, która korzysta z usług Serwisu, w tym składa Zamówienie,
  8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  9. Konsument – Klient lub Użytkownik będący osobą fizyczną zdefiniowaną w art. 22 zn. 1 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą/Usługodawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  10. Konto Klienta – podstrona Serwisu pod nazwą „Moje Konto”, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, przeglądać historię Zamówień, przeglądać listę dokonanych zwrotów Produktów lub złożonych reklamacji, dokonać zmiany Hasła; dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta/Użytkownika w procesie Rejestracji,
  11. Login – ciąg znaków (e-mail Klienta/Użytkownika), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji,
  12. Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży opisana na stronie Sklepu,
  13. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Sprzedawcy/Usługodawcy i Klienta/Użytkownika związane z korzystaniem z Serwisu, w tym zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
  14. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta/Użytkownika Konta Klienta dokonywana za pomocą Formularza rejestracyjnego,
  15. Serwis – serwis internetowy należący do Sprzedawcy/Usługodawcy działający pod nazwą Montersi.pl prowadzony za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.montersi.pl, w ramach którego Sprzedawca/Usługodawca m.in. prowadzi Sklep internetowy, prezentuje artykuły i materiały informacyjne, przedstawia ofertę szkoleniową, umożliwia zawieranie umów o udział w szkoleniu,
  16. Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy pod nazwą Montersi.pl należący do Sprzedawcy/Usługodawcy, prowadzony za pośrednictwem strony internetowej Serwisu znajdującej się pod adresem www.montersi.pl umożliwiającej Klientom m.in. zawieranie umów sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
  17. Sklep fizyczny – dostępny dla ogółu Klientów lokal znajdujący się w Zabagniu, adres: 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, w którym Sprzedawca prowadzi stacjonarny sklep umożliwiający bezpośrednie zawieranie umów sprzedaży Produktów z Klientami, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  18. Strefa wsparcia – podstrona Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi dostęp – na zasadach określonych Regulaminem - do m.in. artykułów, filmów instruktażowych, oferty szkoleniowej Sprzedawcy/Usługodawcy,
  19. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,
  20. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi/Użytkownikowi lub Sprzedawcy/Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,
  21. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem narzędzi Sklepu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej),
  22. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
  23. Usługodawca lub Sprzedawca - E-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł,
  24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub pocztą elektroniczną określające w szczególności rodzaj, liczbę sztuk Produktu, sposób dostawy Produktu, sposób płatności za Produkt, dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, informację o chęci otrzymania faktury VAT, ewentualne inne uwagi Klienta.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym zawierania Umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy/Usługodawcy i Klienta/Użytkownika. Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio do Zamówień dokonywanych drogą telefoniczną oraz Umów sprzedaży zawieranych za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Dokonywanie Zamówień przez Klienta drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Klient.
 5. Klienci mają możliwość składania Zamówień za pośrednictwem strony Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
 6. Klient/Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Klient/Użytkownik przed złożeniem Zamówienia lub dokonaniem Rejestracji potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. W przypadku zapisu do newslettera lub w przypadku formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisie – przesłanie zapisu do newslettera lub formularza kontaktowego może wymagać złożenia wskazanych przez Usługodawcę oświadczeń. Osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonując Rejestracji lub składając Zamówienie lub składając inne oświadczenia w imieniu ww. podmiotów tym samym potwierdza, że jest uprawniona do ich reprezentowania.
 8. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają należności publicznoprawne, w tym podatek VAT, cła, etc. (ceny brutto). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy (koszty dostawy podawane są odrębnie przy składaniu Zamówienia). Koszty dostawy Produktów ponosi Klient, chyba że z opisu Produktu na stronie Sklepu wynika, iż koszty te ponosi Sprzedawca.
 10. Sprzedawca nie jest producentem Produktów.
 11. Ceny Produktów podawane na stronie Sklepu mają charakter wiążący od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku telefonicznego składania zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem od momentu przesłania do Klienta potwierdzenia treści proponowanej umowy. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej ceny Produktów podawane na Stronie Sprzedawcy mają – w przypadku Klientów będących Konsumentami – charakter wiążący od momentu przesłania do Klienta przez Sprzedawcę warunków Umowy sprzedaży.
 12. Sprzedawca realizuje Umowy sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie krajów Unii Europejskiej.
 13. Sprzedawca w wykonaniu Umowy sprzedaży ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU, USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi (usługi świadczone drogą elektroniczną):
  1. umożliwia Klientom składanie Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość z wykorzystaniem Formularza zamówienia,
  2. umożliwia Klientom otrzymywanie powiadomienia SMS o przebiegu realizacji Zamówienia.
  3. za pośrednictwem strony Sklepu informuje Klientów/Użytkowników o Produktach dostępnych w Sklepie,
  4. umożliwia Klientom/Użytkownikom korzystanie z usługi „Newsletter Montersi.pl”,
  5. świadczy usługę prowadzenia Konta Klienta,
  6. umożliwia Klientom zawierania umów o udział w organizowanych przez Usługodawcę szkoleniach (zasady zawierania umów oraz zasady udziału w szkoleniach zawiera odrębny Regulamin szkoleń),
  7. umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą/Usługodawcą za pomocą Formularzy kontaktowych dostępnych na stronie Serwisu,
  8. umożliwia Klientom zapoznawanie się z materiałami i informacjami dostępnymi w Strefie wsparcia, wsparcie produktowe na zasadach określonych w ust. 4 poniżej,
  9. umożliwia Klientom korzystanie z pozostałych funkcjonalności strony Serwisu.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną mają charakter nieodpłatny. W zakresie Umów sprzedaży nieodpłatny charakter ma usługa umożliwienia Klientowi zawarcia umowy na odległość. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktów wiąże się po stronie Klienta z obowiązkiem zapłaty ceny za Produkty i pokryciem kosztów dostawy, jeśli należne.
 3. Konto Klienta:
  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i przesłania przez Klienta/Użytkownika Formularza rejestracyjnego.
  2. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest za pomocą Loginu i Hasła, które Klient wprowadza na etapie Rejestracji. Po zalogowaniu się do Konta Klienta dostępna jest opcja zmiany Hasła.
  3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  4. Usługodawca lub Klient/Użytkownik może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy za pomocą e-maila lub pisemnie listem poleconym. Ponadto Klient/Użytkownik ma możliwość poinformowania Usługodawcy o rezygnacji z usługi za pomocą aktywacji pola „Usunięcie Konta” dostępnego z poziomu Konta Klienta (po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie) lub przy wykorzystaniu innych opcji dostępnych z poziomu Konta Klienta, jeżeli są udostępnione przez Usługodawcę. Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczają uprawnień Klienta/Użytkownika będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy – na zasadach wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
 4. Dla Klienta będącego aktywnym partnerem Montersi.pl Usługodawca udostępnia wszystkie artykuły i materiały publikowane w Strefie wsparcia. Dostęp do nich możliwy jest po zalogowaniu się do Konta Klienta w Stefie wsparcia. Logowanie do Konta Klienta w Strefie wsparcia następuje z wykorzystaniem Loginu i Hasła, o których mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej. Klient będący aktywnym partnerem Montersi.pl, zwany dalej Partnerem Premium lub odpowiednio Instalatorem aktywnym to Klient zarejestrowany w Sklepie będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 zn. 1 Kodeksu cywilnego, występujący w ramach Serwisu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, profesjonalnie i zawodowo świadczący usługi instalacyjne, który spełnia „kryterium zakupowe” tj. kryterium dotyczące wartości zakupów w Sklepie w okresie ostatnich 90 dni. Jeśli Klient nie spełnia powyższego „kryterium zakupowego” ale spełnia „minimalne kryterium zakupowe” i jest zarejestrowanym w Sklepie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 zn.1 Kodeksu cywilnego działającym w Serwisie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, profesjonalnie i zawodowo świadczącym usługi instalacyjne, jest on dalej zwany Partnerem Standard i otrzymuje ograniczony dostęp do treści publikowanych w Strefie wsparcia. Informacja określająca „kryterium zakupowe” (wymaganą wartość zakupów) dla Partnerów Premium, „minimalne kryterium zakupowe (minimalną wymaganą wartość zakupów) dla Partnerów Standard, a także zakres usług dostępnych w pakiecie Premium i pakiecie Standard prezentowana jest po zalogowaniu się do Konta Klienta w Strefie wsparcia. Niezależne pod powyższego Klient dokonujący rejestracji w Sklepie jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 zn.1 Kodeksu cywilnego, działający w Serwisie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, profesjonalnie i zawodowo świadczący usługi instalacyjne otrzymuje dostęp do pakietu Standard w Strefie wsparcia przez okres 30 dni, od dnia otrzymania informacji o przyznanych mu przez Usługodawcę rabatach.
 5. Usługa „Newletter montersi.pl”:
  1. Usługa „Newsletter montersi.pl” (dalej „newsletter”) umożliwia wszystkim zainteresowanym Klientom/ Użytkownikom automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach w Sklepie, promocjach, rabatach oraz innych informacji handlowych związanych z działalnością Sklepu i Serwisu. W celu zapisu do newslettera należy wypełnić Formularz zapisu dostępny na stronie Serwisu oraz złożyć wymagane przez Usługodawcę oświadczenia.
  2. „Newsletter montersi.pl” przesyłany jest do subskrybentów w zależności od decyzji Usługodawcy. W szczególności usługa ta nie wiąże się po stronie Usługodawcy ze zobowiązaniem do wysyłki newslettera w przypadku każdej nowości w Sklepie, promocji w Sklepie.
  3. W celu świadczenia usługi newsletter Usługodawca pozyskuje od zainteresowanych Klientów/Użytkowników nazwy adresów poczty elektronicznej.
  4. Umowa o usługę zostaje zawarta po przesłaniu przez Klienta/Użytkownika Formularza zapisu (lub złożenia innego oświadczenia dotyczącego zgody na otrzymywanie newslettera) z chwilą potwierdzenia przez Klienta/Użytkownika zapisu do newslettera za pomocą linku przesłanego na adres e-mail Klienta/Użytkownika. Z momentem potwierdzenia zapisu w sposób opisany powyżej następuje dodanie adresu e-mail do listy e-mailingowej.
  5. Umowa o świadczenie usługi newsletter zawierana jest na czas nieokreślony.
  6. Klient/Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newsletter w każdym czasie, bez podawania przyczyny. W tym celu Klient/Użytkownik może wykorzystać link anulujący subskrypcję usługi newsletter znajdujący się w stopce każdego newslettera lub wysłać oświadczenie drogą elektroniczną na adres: sklep@montersi.pl, lub przesłać oświadczenie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy: E-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Czarnoleska 10, 32-340 Zabagnie. W przypadku Klienta posiadającego Konto Klienta rezygnacja z usługi może nastąpić również z poziomu Konta Klienta – jeżeli opcja ta jest udostępniona przez Usługodawcę. Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczają Klienta/Użytkownika będącego Konsumentem w możliwości odstąpienia od umowy o świadczenie usługi newsletter - na zasadach wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
  7. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących zapisu do newslettera.
 6. Usługa elektroniczna polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i realizowana jest do momentu przesłania przez Klienta Zamówienia przez aktywację pola „Zamawiam i płacę” lub może zostać zakończona wcześniej przez opuszczenie przez Klienta Formularza zamówienia bez składania Zamówienia.
 7. Usługa elektroniczna polegająca na umożliwieniu korzystania z Formularza kontaktowego ma charakter jednorazowy i realizowana jest do momentu przesłania przez Klienta/Użytkownika Formularza kontaktowego przez aktywację pola „Wyślij” lub innego zamieszczonego przez Usługodawcę wskazującego na wysyłkę formularza, lub może zostać zakończona wcześniej przez opuszczenie przez Klienta/Użytkownika tego formularza bez wysyłki do Usługodawcy.
 8. Usługa elektroniczna polegająca na umożliwieniu zapisu do usługi „Newsletter Montersi.pl” za pomocą Formularza zapisu ma charakter jednorazowy i realizowana jest do momentu przesłania przez Klienta/Użytkownika Formularza zapisu lub może zostać zakończona wcześniej przez opuszczenie przez Klienta/Użytkownika Formularza zapisu bez przesłania oświadczenia o zapisie do newslettera.
 9. Pozostałe usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną świadczone są przez czas oznaczony, który wynika z istoty danej funkcjonalności strony Serwisu lub mogą być zakończone wcześniej, jeżeli Klient/Użytkownik podejmie decyzję o rezygnacji z korzystania z danej funkcjonalności Serwisu.
 10. Klient/Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Niedozwolonym jest korzystanie ze strony Serwisu w sposób naruszający obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 12. Niedozwolonym jest podawanie fałszywych danych w procesie Rejestracji, składania Zamówienia lub wypełniania innych formularzy. Niedozwolonym jest dokonywanie oszukańczych, fikcyjnych lub pozornych Zamówień.
 13. Klient/Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych (aktualnych) i dokładnych danych niezbędnych do poprawnej realizacji Zamówienia i wystawienia faktury. Usługodawca nie odpowiada za następstwa podania przez Klienta/ Użytkownika błędnych danych w procesie Rejestracji, składania Zamówienia lub wypełniania innych formularzy.
 14. Sprzedawca/Usługodawca może wstrzymać dostęp do Serwisu Klientowi/Użytkownikowi, który korzysta z Serwisu do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub działa na szkodę osób trzecich lub narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 15. /Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów za pośrednictwem strony Sklepu lub drogą telefoniczną, na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. Sprzedawca informuje, że udostępnia również możliwość zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej z odpowiednim zastosowaniem postanowień Regulaminu.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony Sklepu należy wejść na stronę Sklepu, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie (poprzez aktywację pola „do koszyka”) i złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia podejmując czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i podane informacje, a następnie złożyć Zamówienie poprzez aktywację pola „Zamawiam i płacę”. Na stronie Sklepu pojawia się wówczas komunikat o wpłynięciu Zamówienia do Sklepu. Dodatkowo fakt wpłynięcia Zamówienia do Sklepu jest potwierdzany w drodze wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail podany w Zamówieniu lub adres e-mail podany przy rejestracji Konta Klienta (przy Zamówieniu składanym przez Klienta zarejestrowanego w Sklepie). Potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do Sklepu nie stanowi przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 3 poniżej. W przypadku Produktów, które z uwagi na specyfikę są dostępne na zamówienie, informacja o ograniczeniach w dostępności podana jest w opisie Produktu. Jednocześnie Sprzedawca informuje w opisie Produktu o przewidywanym terminie dostępności Produktu w Sklepie. W przypadku, gdy Klient prześle Zamówienie dotyczące Produktu o ograniczonej dostępności, Sprzedawca po wpłynięciu Zamówienia do Sklepu (przed zawarciem Umowy sprzedaży) weryfikuje możliwość przyjęcia Zamówienia oraz termin dostępności (w przypadku, gdy ustali, że czas ten ulegnie wydłużeniu, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta).
 3. Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę drogą mailową przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta podany w Formularzu zamówienia:
  1. W przypadku płatności przelewem w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia zawarta jest informacja m.in. dotycząca kwoty przelewu oraz rachunku bankowego do wpłaty (Produkt zostanie wysłany lub przygotowany do odbioru po dokonaniu zapłaty przez Klienta).
  2. W przypadku płatności za pobraniem – Sprzedawca informuje Klienta o realizacji Zamówienia.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na numer telefoniczny Sprzedawcy podany na stronie Sklepu i określić co najmniej: (1) Produkt, którego dotyczyć ma Umowa sprzedaży, (2) ilość sztuk Produktu, (3) dane potrzebne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą brzmienie firmy oraz adres), (4) wybrany sposób płatności oraz dostawy, (5) wybrany przez Klienta dowód zakupu (paragon lub faktura), (6) ewentualne dane do wystawienia faktury, a następnie złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu wskazówki Sprzedawcy podawane telefonicznie. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca po rozmowie telefonicznej przesyła do Klienta potwierdzenie treści proponowanej Umowy sprzedaży, w tym informację nt. ceny oraz kosztów dostawy. Potwierdzenie to przesyłane jest na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną, jeżeli Klient podał adres e-mail). Klient po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia treści proponowanej umowy składa oświadczenie o zawarciu Umowy sprzedaży – oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośnik (np. w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną). Jeżeli Klient nie złoży oświadczenia o zawarciu Umowy sprzedaży, umowa nie zostanie zawarta.
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktów za pomocą poczty elektronicznej Klient w formie wiadomości e-mail określa co najmniej: (1) Produkt, którego dotyczyć ma Umowa sprzedaży, (2) ilość sztuk Produktu, (3) dane potrzebne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą brzmienie firmy oraz adres), (4) wybrany sposób płatności oraz dostawy, (5) wybrany przez Klienta dowód zakupu (paragon lub faktura), (6) ewentualne dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Sprzedawca przedstawia w wiadomości e-mail ofertę oraz warunki Umowy sprzedaży - do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi pod warunkiem, iż Klient w zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzi akceptację warunków Umowy sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży Produktów zostaje zawarta:
  1. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Sprzedawcy - z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia,
  2. w przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem Zamówienia drogą telefoniczną - z chwilą złożenia Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia o potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży – zgodnie z ust. 4 powyżej,
  3. w przypadku złożenia przez Klienta nie będącego Konsumentem Zamówienia drogą telefoniczną i podania adresu e-mail do ustalenia momentu zawarcia Umowy Sprzedaży odpowiednie zastosowanie znajduje punkt 1 powyżej, a w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta nie będącego Konsumentem drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej,
  4. w przypadku Umowy zawieranej za pomocą poczty elektronicznej –z momentem potwierdzenia przez Klienta akceptacji warunków Umowy sprzedaży.
 7. Zamówienia składane za pośrednictwem Formularza zamówienia lub za pomocą poczty elektronicznej mogą być wysyłane 24 godziny na dobę.
 8. Zamówienia składane telefonicznie mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Zamówienia złożone w dni powszednie (poniedziałek-piątek) po godz. 15.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy są przetwarzane w najbliższym dniu roboczym (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 10. Nieprawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia.
 11. Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie może sprawdzać za pośrednictwem Konta Klienta przebieg realizacji Zamówienia (dotyczy Zamówienia złożonego za pośrednictwem strony Sklepu). Ponadto Klient posiadający Konto Klienta otrzymuje drogą mailową na bieżąco informacje od Sprzedawcy o przebiegu realizacji Zamówienia (dotyczy Zamówienia złożonego za pośrednictwem strony Sklepu). Klient ma także możliwość zaznaczenia w panelu Konta Klienta usługę powiadomienia SMS o przebiegu realizacji Zamówienia. Powiadomienie SMS następuje na numer telefonu komórkowego, podany przez Klienta w odpowiednim polu Konta Klienta. Powiadomienie SMS następuje w dniu przekazania zamówionych Produktów do wysyłki i zawiera numer listu przewozowego. Powiadomienie może odpowiednio zawierać informację o braku dostępności Produktu w magazynie lub informację o braku płatności. W celu skorzystania z powiadomienia SMS, Klient powinien posiadać aktywny numer telefonu komórkowego, pozwalający na odbiór krótkiej wiadomości tekstowej SMS. W przypadku Klienta nie posiadającego Konta Klienta Sprzedawca może udostępnić opcję „Śledzenie zamówienia” za pomocą linku przesyłanego w wiadomości e-mail.
 12. Sprzedawca wystawia paragony fiskalne oraz faktury VAT. W przypadku dostawy „za pobraniem” realizowanej na rzecz Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca doręcza Klientowi dowód zakupu w postaci faktury. W pozostałych przypadkach w celu otrzymania faktury VAT koniecznym jest zaznaczenie takiej opcji w Zamówieniu, chyba że obowiązek wystawienia faktury wynika z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Klient będący podatnikiem podatku VAT za pomocą opcji w koszyku dokona wyboru paragonu (jako dowodu księgowego), późniejsze wystawienie faktury do tej transakcji będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy informacja o zamiarze otrzymania faktury będzie podana w uwagach do Zamówienia i jednoczenie w uwagach tych Klient wskaże swój numer NIP. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie do innych ścieżek zawierania Umów sprzedaży (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej). Faktura, o której mowa powyżej zostanie doręczona Klientowi w formie elektronicznej, poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta załącznika zawierającego fakturę w formacie PDF. Korekty faktur będą doręczane Klientowi w sposób jak powyżej. Klient akceptując Regulamin, wyraża równocześnie zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany powyżej z tym, Klient jest uprawniony do zmiany sposobu otrzymania faktur z elektronicznego na papierowy. Faktura w formie papierowej zostanie doręczona Klientowi na żądanie. Żądanie zmiany sposobu otrzymywania faktur Klient może skierować odpowiednio w formie pisemnej na adres: sklep@montersi.pl.
 13. Formy płatności: Klient dokonując Zamówienia wybiera najbardziej mu odpowiadającą formę płatności. Zapłata za Produkt może być dokonana:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie Serwisu w podstronie o nazwie „Kontakt” (w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem strony Sklepu rachunek bankowy podany jest dodatkowo w wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta),
  2. tzw. „szybkim przelewem” lub płatnością za pomocą karty płatniczej za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności online w zakresie płatności kartami firmy Blue Media S.A. z siedzibą z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561, a dostępne formy płatności to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
  3. za pobraniem przy odbiorze Produktu na ręce dostarczyciela przesyłki (kurier/ listonosz) lub w kasie Sklepu fizycznego w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego.
 14. Sprzedawca przewiduje możliwość zapłaty w formie kredytu kupieckiego, ale tylko w przypadku Klientów nie będących Konsumentami i po indywidualnych negocjacjach i uzgodnieniach.
 15. W przypadku płatności przelewem bankowym lub tzw. „szybkim przelewem” lub kartą płatniczą termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Zamówienie zostanie wysłane lub przygotowane do odbioru po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy zapłatą ceny za sprzedane Produkty . W przypadku braku zapłaty w ww. terminie Sprzedawcy przysługiwać będzie uprawnienie do odstąpienia od umowy (art. 492 Kodeksu cywilnego). W przypadku płatności za pobraniem – Produkt zostanie wydany Klientowi po dokonaniu przez niego zapłaty.
 16. Dostawa Produktów:
  1. W przypadku Klientów posiadających Konto Klienta Sprzedawca wysyła Produkt na adres podany w Formularzu rejestracyjnym lub inny adres podany w Zamówieniu. W przypadku Klientów nie posiadających Konta Klienta - Sprzedawca wysyła Produkt na adres podany w Formularzu zamówienia. Ponadto Klient ma możliwość wyboru osobistego odbioru Produktu w Sklepie fizycznym.
  2. Dostawa Produktów wykonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej (GLS, UPS, DPD). Po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą możliwa jest wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku chęci skorzystania z tej opcji wysyłki należy skontaktować się telefonicznie lub drogą mailową ze Sprzedawcą przed złożeniem Zamówienia.
  3. Produkty wysyłane są po zawarciu Umowy sprzedaży do 72 godzin od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy lub pozytywnej autoryzacji wpłaty przez firmę przyjmującą płatność, o ile Klient nie wskaże późniejszego terminu wysyłki, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem do 72 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wyboru odbioru osobistego w Sklepie fizycznym termin uzgadniany jest z Klientem. Powyższe terminy wysyłki nie dotyczą przypadków, gdy z opisu zamieszczonego przy Produkcie wynika, że Produkt dostępny jest na zamówienie (w takim przypadku w opisie Produktu zawarta może być informacja o przewidywanym terminie dostępności Produktu, a ewentualne wydłużenie tego terminu jest uzgadniane z Klientem przed zawarciem Umowy sprzedaży). Wydanie Produktu Klientowi będącemu Konsumentem następuje maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Klient wskaże późniejszy termin doręczenia Produktu.
  4. Koszt dostarczenia zamówionego Produktu/ów jest podawany przy wyborze sposobu dostawy.
  5. Termin dostawy zamówionych Produktów wynosi: w przypadku kuriera od 1 do 3 dni roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu wysłania Produktu, w przypadku Poczty Polskiej od 48 godzin do 14 dni roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu wysłania Produktu.
  6. Podczas odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona, a w szczególności czy nie jest uszkodzony przesyłany Produkt. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości Klient powinien zażądać otwarcia przesyłki przy dostarczycielu przesyłki. W przypadku uszkodzenia Produktu Klient ma prawo sporządzić protokół uszkodzeń razem z dostarczycielem przesyłki oraz ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki o czym powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Takie działanie usprawnia szybkie rozpatrzenie reklamacji.
 17. Przeniesienie własności Produktu na Klienta następuje w momencie odbioru przez niego Produktu.
 18. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

uprawnienie Klientów będących Konsumentami wynikające z przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm)

 1. Klient/Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, w tym Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy/Usługodawcy (E-SYSTEM Sp. z o.o., 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez złożenie oświadczenia w sposób, która umożliwi zapoznanie się z nim przez Sprzedawcę/Usługodawcę np. drogą pisemną na adres: E-SYSTEM Sp. z o.o., 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10 lub drogą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: sklep@montersi.pl. W przypadku, gdy Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie prześle do Klienta na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Konsument może wykorzystać udostępniony przez Sprzedawcę/Usługodawcę „Formularz odstąpienia od umowy przez Konsumenta”, jednak wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Wskazany powyżej termin 30-dniowy liczony jest:
  1. w przypadku Umowy sprzedaży, w wykonaniu której następuje wydanie Produktu Klientowi - od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które są dostarczane osobno – od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniego Produktu objętego Umową sprzedaży,
  3. w przypadku Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności Produktów dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniej partii lub części,
  4. w przypadku umów o świadczenie usług - od dnia zawarcia umowy,
  5. w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – od dnia zawarcia umowy (chyba że dostarczenie treści cyfrowych nastąpiło w warunkach wskazanych w ust. 8 pkt 13 poniżej – wówczas prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje).
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca/Usługodawca przyjął ofertę Konsumenta zawarcia umowy, oferta przestaje wiązać.
  2. Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  3. Sprzedawca/Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze od Konsumenta zwracany Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu na adres Sprzedawcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Konsument zwraca Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.) na adres Sprzedawcy (E-SYSTEM Sp. z o.o., 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10).
  5. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/ów, chyba że Sprzedawca zgodził się na ich poniesienie.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Postanowienia zawarte powyżej w ustępach od 1 do 8 stosuje się do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającego Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

V. GWARANCJA

 1. W przypadku, gdy oferowany przez Sprzedawcę Produkt objęty jest gwarancją, informacja dotycząca gwarancji wraz z okresem obowiązywania gwarancji znajduje się w opisie Produktu prezentowanym na stronie Sklepu.
 2. Klient otrzymuje wraz z Produktem dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta.
 3. W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta realizowana jest w punktach serwisowych producenta, Sprzedawca może pośredniczyć w realizacji naprawy gwarancyjnej. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą (np. telefonicznie lub drogą mailową).
 4. Postanowienia powyższe nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnień wobec Sprzedawcy z tytułu wad Produktu. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Klient może korzystać w szczególności z uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady przy sprzedaży.
 5. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedawcy/Usługodawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności z tytułu wad Produktu zgodnie z zasadami określonymi przepisami Kodeksu cywilnego, w tym z tytułu rękojmi za wady przy sprzedaży.
 3. W przypadku Klientów będących Konsumentami lub osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością
  gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych poniżej w Rozdziale VI A. Regulaminu.
 4. Postanowienia niniejszego punktu VI dotyczą również reklamacji wnoszonej w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną.
 5. Reklamacja wnoszona w związku z Umową sprzedaży powinna być wniesiona w sposób, który zapewni dojście do Sprzedawcy oświadczenia woli o złożeniu reklamacji np. w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta,
  2. datę i numer Zamówienia,
  3. określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego Produktu, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta,
  4. przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia wady Produktu w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością,
  5. określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,
  6. datę,
  7. podpis Klienta (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej).
 6. W przypadku reklamacji wnoszonej w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
  2. adres poczty elektronicznej podany podczas zapisu do usługi newsletter – jeżeli reklamacja dotyczy usługi newsletter, dane Klienta/Użytkownika umożliwiające jego identyfikację (imię i nazwisko lub adres e-mail) – w przypadku reklamacji dotyczącej usługi Konto Klienta, dane umożliwiające identyfikację Klienta (co najmniej imię i nazwisko) – w przypadku reklamacji dotyczącej innych usług,
  3. adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację,
  4. datę,
  5. podpis Klienta (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej).
 7. Dane kontaktowe Sprzedawcy/Usługodawcy do składania reklamacji: E-SYSTEM Sp. z o.o., 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10 lub na adres e-mail: sklep@montersi.pl.
 8. Dane kontaktowe Sprzedawcy do wysyłki reklamowanego Produktu: E-SYSTEM Sp. z o.o., 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10.
 9. Jeżeli z istoty reklamacji wynika, że celowym jest odesłanie Produktu (np. w celu jego zbadania lub jeżeli Klient domaga się wymiany lub naprawy Produktu), Klient przesyła do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy Produkt, chyba że z uwagi na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione (w takim przypadku Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą).
 10. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację niezwłocznie.
 11. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przekaże Klientowi/Użytkownikowi informację, czy uznaje reklamację.

VI. A TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z UDZIAŁEM KONSUMENTÓW

 1. Konsumentom i Klientom będącym osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przysługują uprawienia z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach określonych w Rozdziale 5a. pt. Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.), których treść jest dostępna dla Klientów na stronie Sklepu w panelu Zwrot towarów i Reklamacje i określa szczegółową procedurę reklamacyjną.
 2. Usługodawca ponosi wobec Klientów będących Konsumentami lub osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiedzialność za niezgodność usługi cyfrowej z umową na zasadach określonych w Rozdziale 5b. pt. Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.), których treść jest dostępna dla Klientów na stronie Sklepu w panelu Zwrot towarów i Reklamacje.

VII. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KLIENTAMI BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

(dodatkowe informacje dla Klientów będących Konsumentami)

 1. Klient/Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Sprzedawcę/Usługodawcę jest dla Klienta/Użytkownika niezadowalający. Między innymi:
  1. Klient/Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej (art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4 poz. 25 z późn. zm). Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości.
  2. Klient/Użytkownik może wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu z przedsiębiorcą do podmiotu uprawnionego do rozstrzygania sporów tego rodzaju (w przypadku, gdy charakter sporu wskazuje, że kompetentny w sprawie jest podmiot uprawniony), na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych.
  3. W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży towarów lub świadczeniem usług (w tym zawartą przez Internet) Klient/Użytkownik może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie działań mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą (art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej oraz ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich). Regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.
 2. Powyższe formy rozstrzygania sporów mają dobrowolny charakter i uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia (powyższe postanowienia nie oznaczają, iż Sprzedawca/Usługodawca wyraża w niniejszym Regulaminie zgodę na rozstrzygnięcie przyszłych sporów w ww. formach, a mają na celu poinformowanie Klientów/Użytkowników będących Konsumentami o możliwościach pozasądowego zakończenia sporu).
 3. Na stronie internetowej m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument może znaleźć szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.
 4. Sprzedawca/Usługodawca realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR (platforma ODR służy do rozpatrywania sporów wynikających z krajowych lub transgranicznych umów zawieranych przez Internet): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

VIII. INFORMACJE DLA KLIENTÓW

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu, Klient/Użytkownik powinien dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
  2. najnowszą przeglądarką internetową: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari obsługującą technologie cookies,
  3. aktywnym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z aplikacji strony Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
 3. Sprzedawca/Usługodawca informuje, że istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem przez Klientów/Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną tj. podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość "zainfekowania" systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, "robaki", "konie trojańskie", oprogramowanie typu malware, spyware. Sprzedawca/Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy/ Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta/Użytkownika (tzw. „cracking”, „phishing”). By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-maili, ważne jest, by Klient/Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy, antyspyware, antymalware, firewall i/lub inne programy zabezpieczające komputer Klienta/Użytkownika i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 4. Sprzedawca/Usługodawca wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta/Użytkownika. Informacje dotyczące plików „cookie” zawarte są Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Serwisu.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie Serwisu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sprzedawcy/Usługodawcy, znak towarowy Sprzedawcy/Usługodawcy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy/Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca/ Usługodawca zawarł stosowne umowy.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca/Usługodawca E-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Zabagniu, adres 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074727, akta spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, NIP: 6372224035, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł, działając na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuje, że:
  1. jest administratorem danych osobowych Klienta/Użytkownika,
  2. przetwarza dane osobowe Klienta/Użytkownika w celu wykonania i realizacji Zamówienia, obsługi Konta Klienta, zawarcia i realizacji innych umów, udzielania informacji o Produktach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia, badania poziomu satysfakcji Klienta i ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Klienta ze świadczonych usług będącego realizacją uzasadnionego interesu Usługodawcy - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, oferowania Klientom usług w ramach marketingu bezpośredniego usług Usługodawcy będącego realizacją uzasadnionego interesu Usługodawcy - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, a także przekazywania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego usług na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia,
  3. dane osobowe Klienta/Użytkownika mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Sprzedawcy/Usługodawcy, którzy uczestniczą w obsłudze wykonania usług przez Sprzedawcę/Usługodawcę, takich jak firmy kurierskie będące doręczycielami Produktów, producenci Produktów w zakresie niezbędnym do obsługi roszczeń gwarancyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe, administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych, obsługi płatności lub informatycznych, z których korzysta Sprzedawca/Usługodawca, a także administratorzy i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane,
  4. dane mogą być przekazane do państwa trzeciego przy założeniu zachowania odpowiedniego stopnia ochrony na zasadach określonych w Rozporządzeniu i wskazanych w Polityce Prywatności Sprzedawcy/Usługodawcy dostępnej na stronie www.montersi.pl.
 2. Ponadto, na zasadzie art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Sprzedawca/Usługodawca jako administrator danych wypełniając obowiązek zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuje co następuje:
  1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, obejmuje okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem takich jak rękojmia lub obsługa gwarancji udzielonych przez producentów Produktów oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta/Użytkownika sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody.
  2. Klientowi/Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy/Usługodawcy jako administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy/Usługodawcy, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. W zakresie wykonywania usługi "Newsletter Montersi.pl” lub w każdym innym przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Klient/Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Klient/Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie przez Klienta/Użytkownika danych osobowych w zakresie określonym w Formularzu zamówienia jako dane wymagane jest wymogiem umownym złożenia Zamówienia i zawarcia skutecznej Umowy sprzedaży.
  6. W przypadku Klientów/Użytkowników, którzy w ramach działalności Sklepu korzystają wyłącznie z usługi "Newsletter Montersi.pl", Sprzedawca/Usługodawca zbiera dane osobowe tych Klientów/Użytkowników (tj. adres e-mail) w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Montersi.pl”. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter Montersi.pl”.
  7. Podanie przez Klienta/Użytkownika danych osobowych w zakresie określonym w Formularzu kontaktowym jest wymogiem skorzystania z tej formy kontaktu ze Sprzedawcą/Usługodawcą, a w przypadku odmowy podania danych nie będzie możliwe skorzystanie z usługi Formularz kontaktowy.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Klienta/Użytkownika: 1) nazwisko i imię, 2) numer NIP (w przypadku Klienta/Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą), 3) adres zamieszkania lub adres do korespondencji, 4) adres poczty elektronicznej, 5) numer telefonu Klienta/Użytkownika. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta (dotyczy to Klientów, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta).
 4. Usługodawca przetwarza numer telefonu Klienta w celu realizacji Zamówienia Klienta lub zapewnienia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności, w tym specyfikę Produktów lub sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwagę zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu. Ponadto za zgodą Klienta Usługodawca przetwarza jego numer telefonu w celu przesyłania powiadomień w formie wiadomości tekstowych SMS o przebiegu realizacji Zamówienia.
 5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę/Usługodawcę wybranemu przez niego podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) wymaga zawarcia przez Sprzedawcę/Usługodawcę z tym podmiotem umowy określającej w szczególności zakres i cel powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Sprzedawca/Usługodawca przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i deklaruje zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych.
 7. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Serwisu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub jest Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z działalnością
  gospodarczą tego Klienta, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na
  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem i nie jest Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z działalnością
  gospodarczą tego Klienta, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na
  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w razie zaistnienia ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmian lub pojawienia się nowych interpretacji przepisów prawa i stanowisk odnośnie stosowania przepisów prawa, zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany katalogu świadczonych usług, zmiany polityki handlowej Sprzedawcy/Usługodawcy, zaistnienia ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych, informatycznych, zmiany modelu lub zakresu działania Sprzedawcy/Usługodawcy.
 4. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu ani z Umów sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu. W przypadku Klientów/Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta lub dokonali zapisu do usługi „Newsletter Montersi.pl” oraz w każdym innym przypadku, w którym Klienta/Użytkownika ze Sprzedawcą/Usługodawcą łączy umowa o charakterze ciągłym, będą oni związani zmienionymi postanowieniami Regulaminu, jeżeli nie wypowiedzą umowy w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu albo w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu złożą oświadczenie o akceptacji zmienionego Regulaminu.
 5. Regulamin jest publikowany na stronie Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi/Użytkownikowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie lub może być pobrany samodzielnie przez Klienta/Użytkownika za pośrednictwem strony Serwisu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w przypadku Klientów będących Konsumentami - ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych począwszy od dnia 30.12.2023 r.