Porady

RODO – co to oznacza dla instalatora CCTV ?

Rodo a monitoring
Ocena:

Powiązane tagi

Kontakt

Poniższy artykuł pochodzi z dnia 5 czerwca 2018 roku.  Przeczytaj aktualną wersję porady o przepisach RODO

RODO – unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Jak ma się RODO do monitoringu prywatnej posesji? i jak ma się do wspólnot mieszkaniowych? Czy ktoś coś słyszał?

– takie pytania pojawiają się coraz częściej wśród instalatorów monitoringu wizyjnego. Poniżej prezentujemy interpretację przepisów przygotowaną przez kancelarię prawną współpracującą z Montersi.pl. Mamy nadzieję. że przybliży Państwu to zagadnienie i rozwiąże wątpliwości.
Odsyłamy Państwa także do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, gdzie zawarto informacje o monitoringu wizyjnym.

Po 25.05.2018 r. należy rozróżnić „Monitoring regulowany” od „Monitoringu nieregulowanego” .

Monitoring nieregulowany:

Właściciel nieruchomości (uprawniony zarządca nieruchomości) lub inny podmiot korzystający z nieruchomości na podstawie tytułu prawnego innego niż własność, na której znajduje się kamera odpowiada za umiejscowienie kamer i ewentualne rejestrowanie przez te kamery terenu publicznego lub prywatnego należącego do innego podmiotu.
Osoba taka gromadzi dane osobowe (wizerunek) osób zarejestrowanych przez zamontowaną kamerę i to ona odpowiada ze ewentualne naruszenie tych danych osobowych.
Co do zasady wykonawca usługi instalacyjnej odpowiada za prawidłowe wykonanie umowy, tj. montaż kamer (w tym ich prawidłowe umiejscowienie w pozycji określonej przez zamawiającego) – a jego odpowiedzialność jest ograniczona łączącym strony stosunkiem umownym (umową montażu).

Instalator nie odpowiada za skutki użytkowania tych kamer, zatem za nieuprawnione rejestrowanie danych osobowych (wizerunku) osób trzecich. Wyłączenie tej odpowiedzialności wynika z ogólnych przepisów prawa cywilnego (istoty stosunku umownego) i nie wymaga wprowadzenia zmian (zastrzeżeń) do umów o instalację kamer.

Monitoring regulowany:

W przypadku „Monitoringu regulowanego” instalator przestrzega obowiązujące przepisy prawa.
Instalator nie świadczy usług prawnych dla Zamawiającego stąd nie udziela w tym zakresie porad prawnych, zwłaszcza w przypadku braku kompleksowej regulacji „Monitoringu nieregulowanego” tj. z prywatnego sektora „poza pracownikami”, jednak nie może pomagać, podżegać, świadomie uczestniczyć w czynnościach prowadzących do naruszania przepisów prawa cywilnego lub prawa karnego.

  • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r przepis karny:

Art. 107.
Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Art. 108.
Kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Uwaga:
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. – ustawa o danych osobowych – zasady monitoringu stosowanego przez podmioty publiczne plus zasady monitoringu pracowników.

W tym zakresie instalator wykonując usługę nie może wykonując usługę naruszać przepisów ww. ustawy – w tym nie może montować kamer w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach oraz obiektach socjalnych.

W zakresie samej dopuszczalności rejestrowania za pomocą urządzenia rejestrującego sąsiedniego terenu prywatnego lub teren publicznego należy wskazać, że w polskim porządku prawnym (poza ustawą z dnia 10 maja 2018 – szczątkowe regulacje dla sektora publicznego i ochrona pracowników) brak jest uregulowania tej materii. Zagadnienie to oczekuje od wielu lat na kompleksowe uregulowanie i będzie przedmiotem ustawy o monitoringu, która jest na etapie projektowania.
Być może proces legislacyjny zakończy się w lipcu 2018 r. przy okazji zapowiadanej II fali ustaw dostosowujących polskie prawo do RODO.

Obecnie, zgodnie z art. 2 ust.2 lit. b) RODO
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych:
– przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze; zatem wyjście z monitoringiem poza czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze powoduje:

a) Wejście takiej osoby rejestrującej obraz kamery w obowiązku Administratora w rozumieniu RODO.
b) Odpowiedzialność na zasadach prawa cywilnego – naruszenie wizerunku i prawa do prywatności (o czym poniżej).

Co do zasady w orzecznictwie sądowym w zakresie prawa cywilnego prezentowany jest aktualnie pogląd, że jest dopuszczalne wykorzystanie monitoringu, w którego zasięgu pozostaje teren prywatny lub publiczny (np. wjazdu do własnego garażu, kiedy to w zasięgu kamery jest także publiczny chodnik lub ulica), niemniej wyłącznie dla celów własnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w jak najmniejszym stopniu mogącym naruszyć prawa osób trzecich i pod warunkiem, że nie może dojść do rozpowszechnienia tych danych poza podmiot rejestrujący (przetwarzający) (tak np. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 sierpnia 2016 r., sygn. akt VI ACa 839/15 w sprawie o naruszenie dóbr osobistych w zakresie wizerunku osoby trzeciej).

Nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wprowadzono podstawowe zasady monitoringu dokonywanego przez podmioty publiczne oraz pracowników. Ustawa w załączeniu – od Instalatora wymaga to analizy przepisów jeśli zamówienie na monitoring od podmiotu publicznego. Generalnie zasady są tożsame dla wszystkich podmiotów i pewnie w tym kierunku będzie zmierzała kompleksowa ustawa o monitoringu.

W zasadzie w praktyce Instalator powinien zwrócić uwagę na 2 rzeczy:
1) Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych.

2) Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków.

3) plus odesłać Inwestora (podmiot publiczny lub pracodawca) do prawnika Inwestora

przykładowo:

Art. 155.
W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259, z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 538 i 702) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a.
Zarządzanie mieniem państwowym obejmuje także zapewnienie bezpieczeństwa mienia, w ramach którego możliwe jest stosowanie zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń fizycznych oraz środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie państwowe, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa zarządzanym mieniem państwowym.Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych.
Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków.
Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.”.