Czat jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Nieaktywny

Zmiana w regulaminie sklepu 25-05-2018

Zmiany wprowadzane w dniu 25 maja 2018 r. w Regulaminie sklepu internetowego Montersi.pl
Punkt X Regulaminu Sklepu Internetowego MONTERSI.PL otrzymuje brzmienie:

X. DANE OSOBOWE

1. Usługodawca Marcin Ficek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: E-SYSTEM Marcin Ficek z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 68, NIP: 6371993903, REGON 356763890, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), działając na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuje, że:
     1) jest administratorem danych osobowych Klienta,
     2) przetwarza dane osobowe Klienta w celu wykonania i realizacji Zamówienia, obsługi Konta Klienta, udzielania informacji o Produktach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia, badania poziomu satysfakcji Klienta i ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Klienta ze świadczonych usług będącego realizacją uzasadnionego interesu Usługodawcy - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, oferowania Klientom usług w ramach marketingu bezpośredniego usług Usługodawcy będącego realizacją uzasadnionego interesu Usługodawcy - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia a także przekazywania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego usług na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia,
     3) dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Usługodawcy, którzy uczestniczą w obsłudze wykonania usług przez Usługodawcę, takich jak firmy kurierskie będące doręczycielami Produktów, producenci Produktów w zakresie niezbędnym do obsługi roszczeń gwarancyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe,  administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzysta Usługodawca, a także administratorzy  i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane,
     4) dane mogą być przekazane do państwa trzeciego przy założeniu zachowania odpowiedniego stopnia ochrony na zasadach określonych w Rozporządzeniu i wskazanych w Polityce Prywatności Usługodawcy dostępnej na stronie www.montersi.pl.   

2. Ponadto, na zasadzie art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Usługodawca jako administrator danych wypełniając obowiązek zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuje co następuje: 1) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane obejmuje okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem takich jak rękojmia lub obsługa gwarancji udzielonych przez producentów Produktów oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody; 2) Klientowi przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy jako administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, a także prawo do przenoszenia danych; 3) w zakresie wykonywania usługi "Newsletter Montersi.pl". Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 5) podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie określonym w Formularzu Zamówienia  jako dane wymagane jest wymogiem umownym złożenia Zamówienia i zawarcia skutecznej umowy sprzedaży a w zakresie zamówienia "Newsletter Montersi.pl" wymogiem umownym skorzystania z tej usługi, a w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie usługi te nie będą  mogły być zrealizowane.

3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Klienta: 1) nazwisko i imię, 2) numer NIP (w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą), 3)  adres zamieszkania lub adres do korespondencji, 4) adres poczty elektronicznej, 5) numer telefonu Klienta.  Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta.

4. W przypadku Klientów, którzy w ramach działalności Sklepu korzystają wyłącznie z usługi "Newsletter Montersi.pl" Usługodawca zbiera dane osobowe tych Klientów (tj. adres e-mail) w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Montersi.pl”. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter Montersi.pl”.

5. Usługodawca przetwarza numer telefonu Klienta w celu realizacji Zamówienia Klienta lub zapewnienia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności, w tym specyfikę Produktów lub sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwagę zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu

6. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę wybranemu przez niego podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) wymaga zawarcia przez Usługodawca z tym podmiotem umowy określającej w szczególności zakres i cel dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Usługodawca przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i deklaruje zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przewarzania danych.