Czat jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Nieaktywny

Klauzula informacyjna

Klauzula  informacyjna dla Klientów Sklepu Montersi PL E-SYSTEM Marcin Ficek

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) E-SYSTEM Marcin Ficek informuje, że:

Administratorem danych osobowych Klientów lub osób fizycznych działających za Klientów (zwanych dalej łącznie Klientami) jest Marcin Ficek jako przedsiębiorca prowadzący działalność pod firmą E-SYSTEM Marcin Ficek, 32-340 Zabagnie, ul. Czarnoleska 10, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP: 6371993903, REGON 356763890 (zwany dalej Administratorem), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przez adres poczty elektronicznej sklep@montersi.pl.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania i realizacji Zamówienia, obsługi Konta Klienta, udzielania informacji o Produktach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia; badania poziomu satysfakcji Klientów, ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Klientów ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; oferowania usług w ramach marketingu bezpośredniego usług Administratora będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; a także przekazywania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego usług na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.

Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w obsłudze wykonywania usług przez Administratora, takich jak firmy kurierskie będące doręczycielami Produktów, producenci Produktów w zakresie niezbędnym do obsługi roszczeń gwarancyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe,  administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzysta Administrator, a także administratorzy  i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane. Administrator przekazuje przetwarzane dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych będących siedzibą zaufanego partnera Administrator jakim jest  Klaviyo, Inc. 225 Franklin St.Boston, Massachusetts 02110 świadczącego dla Administratora usługi obsługi komunikacyjnej i marketingowej, który  zadeklarował i potwierdził zgodność  działalności z porozumieniem zawartym między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską tzw. "Tarcza Prywatności UE- USA", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 celem zapewnienia ochrony praw podstawowych obywateli w Unii Europejskiej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane obejmuje czas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem, takich jak rękojmia lub obsługa gwarancji udzielonych przez producentów Produktów oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody. 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Dane osobowe są udostępniane dobrowolnie a w niektórych przypadkach ich podanie jako warunkuje wykonanie czynności przez Administratora.

Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa a także deklaruje zapewnienie poziomu bezpieczeństwa wyznaczonego  rozporządzeniem  MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 Nr 100, poz.1024), właściwych dla „systemu wysokiego” i  będzie wypełniać zobowiązania wynikające z obowiązku zastosowania środków bezpieczeństwa na poziomie „WYSOKI”, zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia.