Czat jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Nieaktywny

Zmiana regulaminu

Data dodania: 2017-01-09 09:30:26

10 stycznia 2017 r. w życie wchodzi ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, dlatego został zaktualizowany regulamin sklepu internetowego.

Poniżej nowe brzmienie punktu VII  Regulaminu sklepu Montersi.pl:

VII. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KLIENTAMI BĘDACYMI KONSUMENTAMI
(dodatkowe informacje dla Klientów będących Konsumentami)

1.         Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Sprzedawcę/Usługodawcę jest dla Klienta niezadowalający. M.in.:

1)       Klient może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej (art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej). Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości.

2)       Klient może wystąpić o pozasądowe rozwiązanie sporu z przedsiębiorcą do podmiotu uprawnionego do rozstrzygania sporów tego rodzaju (w przypadku, gdy charakter sporu wskazuje, że kompetentny w sprawie jest podmiot uprawniony), na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych.

3)       W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży towarów lub świadczeniem usług (w tym zawartą przez Internet) Klient może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie działań mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą (art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej oraz ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich). Regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

4)       Powyższe formy rozstrzygania sporów mają dobrowolny charakter i uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia (powyższe postanowienia nie oznaczają, iż Sprzedawca /Usługodawca wyraża w niniejszym Regulaminie zgodę na rozstrzygnięcie przyszłych sporów w ww. formach, a mają na celu poinformowanie Klientów będących Konsumentami o możliwościach pozasądowego zakończenia sporu).

2.       Na stronie internetowej m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument może znaleźć szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

3.       Sprzedawca/Usługodawca realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) zamieszcza łącze elektroniczne do platformy ODR (platforma ODR służy do rozpatrywania sporów wynikających z krajowych lub transgranicznych umów zawieranych przez Internet):

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Wstecz